Preloader image
מסלפי מפחד מי

אלייך להתקשר לנו ולתת הטופס אתה למלא

אלייך להתקשר לנו ולתת הטופס אתה למלא

? באיסטנבול מרפאה למה

300 כמעט מבצעים אנחנו שיער. בהשתלת המתמחה המוסד הוא באיסטנבול מרפאה בכל 24/7 לבצע שיכולים המעטים האירגונים אחד אנחנו בחודש. שיער להשתלת פעולות זה ובזכות רפאויות. ומברפאות חולים בבית שיער השתלות יותר לבצע יכולים אנחנו מועד. פרודוקטיביות. מבעיות מושפעים לא אנו יחסית. נמוכות הם שלנו העליות

אנחנו שפה. בכל תמיכה לספק שיכול בריאותי ויועץ טוב שיווקי תקציב גדול, צוות לנו יש החזרה מהירה.שיעור הכי בדרך צורך ולכל שאלה לכל דרך בכל לכם ועונים אלייכם מגיעים ואצלנו רפואיים מרכזיים חוליים בתי של מסורבל אופי בשל ימים 4 עד 3 במומצע לחולה חייה. בתמיכה לעשות שיכול שפה מכל צוות אנשי 3 לפחות לנו אחד.יש 1 אחרי

מולך. שלך הכובע את לשים הזמן הגיע

הגיע הזמן לשים את הכובע שלך מולך. אם אתה מאושר בלי השיער שלך אנחנו מברכים אותך מעומק לב אבל תחשבו על זה בכל זאת. מרפאת איסטנבול צברה ניסיון רב שנים בהשתלת שיער, אנו מתרגשים להיות הסיבה לשינוי יסודי מהחיים שלך עם מרפאות מודרניות ומחירים אטרקטיבים. הגיע הזמן לעזוב כמה הרגלים. אנחנו מזמינים אותכם לשנות את איכות החיים שלכם ואת הביטחון העצמי שלכם. אתה יכול לוותר ללבוש כובע למשל או להשתמש בסלפי עם מסגרת מלאה.

מחירי השתלות שיער

טכניקות המשמשים להשתלות שיער

€750

FUE שיער השתלת

והרגליים(. חזה גב, מהגוף)כגון חלק מכל שירות לקחת ניתן זו ביטה

€1250

בשינה. שיער השתלת

חלופית שיטה זוהי דם לראות יכולת חוסר כגון אנשים עבור מהפחדים חלק ממחט, פחד מתקדמות. רמות בזכות ליישם

€1250

גילוח. ללא שיער השתלת

גילוח. ללא שיער להשתיל אפשר הנשירה בחלק הראש של הקידמי בחלק במיוחד

+ €300

DHI CHOI עט טכניקת

מחט עם נעשת הזקיקים החדרת בfue. כמו שיטה אותה זו התורם מהאיזור זקיקיקם לקיחת DHI. של מיוחדת

+ €50

Safir. / Perkütan שיטת

ומיוחדים יקרים ספירים בשלולשה משתמשים כאב. ואין כמעט Safir / Perkütan בזכות התהליך. במהלך

+ €100

תמיכת PRP

תיקון רקמות מתחיל באזור, זהו תהליך פשוט שנימשך 30 דקות. מיד לאחר טיפול PRP טסיות שטופלו זקיקי השיער מתאים לשיער פגום שצריך טיפול שורש.

Önceki
Sonraki

ואירוח העברה

מה שאתם צריכים לעשות זה רק לקנות כרטיס טיסה.

העברה

€50

קבל מידע
  • איסוף משדה התעופה
  • העברה למלון
  • העברה לבית חולים

ואירוח

€100

קבל מידע
  • איסוף משדה התעופה
  • העברה למלון
  • העברה לבית חולים
Clinic İstanbul